Voor die ene medewerker

Onze medewerker heeft hart voor de leerling en heeft passie voor het onderwijs.

Onze medewerker heeft hart voor de leerling en passie voor het onderwijs en kan goed inschatten wat die ene leerling nodig heeft.
Dit vormt de basis voor de manier waarop onze medewerker vanuit pedagogisch, didactisch én vakinhoudelijk perspectief invulling geeft aan onderwijs en ondersteuning.
Onze medewerker is nieuwsgierig, wil zich blijvend ontwikkelen en is zich bewust van de wereld en de mensen om zich heen.

Strategische personeelsplanning 

Wat wij willen is de juiste persoon op de juiste plek. Dit betekent professionele ruimte voor voldoende medewerkers met de juiste kennis, competenties en vaardigheden. In deze tijd is dat voor sommige functies en vakken een uitdaging.
Strategische personeelsplanning is een hulpmiddel dat ons kan helpen om hierop te sturen. In 2019 is dit projectmatig opgepakt en is een belangrijke eerste stap gezet. We hebben hiermee inzicht gekregen in de ontwikkeling van ons medewerkersbestand voor de aankomende vijf jaar. Hierdoor weten we wanneer en in welke vakgebieden er overschotten en/of tekorten zijn. De komende periode zullen we bepalen welke acties nodig zijn om de knelpunten op te lossen.

Regionale aanpak lerarentekort

In 2019 hebben 5 schoolbesturen in Amersfoort een subsidie gekregen in het kader van de regionale aanpak van het lerarentekort. In dit samenwerkingsverband tussen Stichting Meridiaan College, Onderwijsgroep Amersfoort, ROC Midden Nederland, MBO Amersfoort en Meerwegen scholengroep wordt samengewerkt aan de aanpak van actuele lerarentekorten in de regio Amersfoort.
De scholen van de Meerwegen scholengroep doen mee aan de actielijn “inductie en gepersonaliseerd werkgeverschap”. Dit houdt in dat de begeleiding van startende leraren zal worden uitgebreid van 3 naar 5 jaar met als doel om het aantal leraren dat uitvalt in de beginperiode te doen afnemen.
Daarnaast is er een ontwikkel- en innovatiefonds in het leven geroepen. Leraren worden gestimuleerd om te innoveren binnen hun eigen vakgebied of te investeren in ontwikkeling en konden een onderzoeksvoorstel indienen. Er zijn 26 onderzoeksvoorstellen ingestuurd en de subsidie is aan 3 aanvragen toegekend. Zij gaan in het schooljaar 2019-2020 met hun onderzoeksvoorstel aan de slag.

Meerwegen Leergang Onderwijskundig leiderschap

In het schooljaar 2019-2020 biedt de Meerwegen scholengroep een ontwikkel programma voor leraren aan. Het ontwikkelprogramma is bedoeld voor de leraar die een voortrekkersrol heeft binnen het team of een onderdeel van de school. Het is een leergang voor de leraar die wil doorgroeien naar een rol waarin de leraar leiding kan geven aan leren en leerprocessen. Het ontwikkel programma bestaat uit drie leerlijnen: persoonlijk leiderschap, veranderprocessen en bedrijfsmatig handelen. In het schooljaar 2019-2020 nemen 25 leraren deel aan het ontwikkelprogramma.

Onderzoek en ontwikkeling

Meerwegen heeft een partnerschap met de Hogeschool Utrecht, Hogeschool Windesheim en Universiteit Utrecht onder de naam Meerwegen opleidingsschool (MOS). De gezamenlijke ambitie is om een rijke leeromgeving te creëren waarin studenten, leraren, scholen, opleiders en de lerarenopleidingen samen werken aan goed onderwijs.
Binnen de MOS neemt het doen van onderzoek een speciale plaats in. Omdat studenten stage lopen in een bepaalde fase van hun studie en onderzoek daar deel vanuit maakt, worden er in de school dus vele onderzoeken uitgevoerd. Per school is er een onderzoekscoördinator aangesteld die jaarlijks een plan maakt voor onderzoeken die zinvol zouden kunnen zijn voor de school. De student voert binnen die kaders een onderzoek uit, zodat ook de school baat heeft bij het uitgevoerde onderzoek. Het schooljaar 19/20 staat in het teken van de afsluiting van de periode van aspirant status van de MOS en de opmaat naar de accreditatie van bekostigde opleidingsschool in februari 2020.

Meerwegen jaarverslag 2019

Onderwijs is een belangrijke pijler in de samenleving. Wij ontvangen geld van de overheid om het beste onderwijs te verzorgen. In dit jaarverslag verantwoorden wij ons daarover. Dit vinden wij belangrijk. Vertellen wat wij hebben gedaan in 2019 en wat we hebben bereikt.

Download ons jaarverslag >