Doelen voor 2019

Wij geven uitvoering aan onze missie en visie. Dat doen wij op basis van een jaarplan. Wat hebben wij afgelopen jaar bereikt?

Primaire en ondersteunende processen

 • Nieuwbouw Het Element: het Prisma College en het Vakcollege bouwen samen aan een nieuwe school die ook gehuisvest zal worden in één nieuw gebouw. Dit is een mooi proces waarbij ook leerlingen worden betrokken en nadrukkelijk een school voor de toekomst wordt gebouwd. Inmiddels is er een architect geselecteerd en wordt gewerkt aan het programma van eisen. Er is tijdelijke huisvesting gevonden, zodat de locatie aan de Kaliumweg aan het eind van het schooljaar 2019/2020 kan worden gesloopt en op die locatie gestart kan worden met de nieuwbouw. 
 • Op het gebied van de beoogde doordecentralisatie van de onderwijshuisvestingsmiddelen van de gemeente naar de besturen is per 1 januari 2019 de huisvestingscoöperatie Samenfoort – VO opgericht. Het college van bestuur heeft zitting in het bestuur van de coöperatie. De directeur stafbureau is lid van de algemene ledenvergadering. De eerste casus waar de coöperatie zich over heeft gebogen is de nieuwbouw van Het Element.
 • Het financieel beleid is ook het afgelopen jaar verder verstevigd. Door de werkwijze met een meerjarenbegroting in november en een voorjaarsbegroting in april, is het begrotingsproces beter gestructureerd en is betere sturing mogelijk op de baten en de lasten. Per school is gewerkt aan een risicoprofiel. Deze hebben een plek gekregen in de meerjarenbegrotingen. In de expertisegroep financiën is gewerkt aan het opstellen van een financieel normenkader. Dat is eind 2019 afgerond. Dit kader geeft scholen de gefundeerde ruimte om een gezond en duurzaam eigen financieel beleid te voeren, binnen de gestelde centrale kaders.

De resultaten

 • De onderwijskwaliteit op alle locaties voldoet (ruim) aan de normen die de inspectie heeft gesteld. De drie afdelingen van het Corderius hebben het oordeel ‘goed’ gekregen. Zeven afdelingen op Farel en Corlaer zijn als excellent beoordeeld. Er zijn zorgen over de kwaliteit van de tl-afdeling van het Oostwende. Dit is tijdig gesignaleerd en er is direct een plan van aanpak opgesteld. De inspectie heeft in mei en juni 2019 onderzoeken uitgevoerd naar de kwaliteit. Dit heeft uiteindelijk in juli geresulteerd in het eindoordeel ‘voldoende’.
 • In financieel opzicht is de Meerwegen scholengroep gezond. De financiële ratio’s voldoen op alle fronten (ruim) aan de signaleringswaarden van de inspectie. De inspectie concludeert dan ook in het vierjaarlijks onderzoek dat Meerwegen nu en in de toekomst voldoende middelen heeft om goed onderwijs te geven. Ook wordt geconcludeerd dat Meerwegen het overheidsgeld op de juiste manier besteedt.
 • Leerlingen en ouders zijn tevreden over het onderwijs op onze scholen (tevredenheidscijfers zijn in te zien op www.scholenopdekaart.nl en opgenomen in hoofdstuk 5).
 • Medewerkers zijn in hoge mate tevreden over hun werk.

Vooruitblik

Een vooruitblik naar de komende jaren:

 • Het leerlingaantal zal de komende jaren nog licht dalen, met zo’n 150 leerlingen. Deze lichte daling wordt zoveel mogelijk opgevangen binnen de bestaande formatie en door tijdelijke contracten niet te verlengen.
 • In 2019 is gewerkt aan de strategische personeelsplanning. Dit geeft inzicht in de overschotten en tekorten voor de komende 5 jaar. Het beeld is dat in het eerste jaar met name sprake is van overschotten oplopend tot 14 fte. Daarna buigt dit om naar tekorten, maar van een beperkte omvang. Er wordt nagedacht welke maatregelen getroffen kunnen worden om met deze kwalitatieve en kwantitatieve fluctuaties om te gaan en hoe goede medewerkers te behouden. 
 • De ingezette lijn van maatwerk in het onderwijs wordt de komende jaren voortgezet. Op onze scholen werken we voortdurend aan vergroting en versterking van zelfverantwoordelijkheid en eigenaarschap van leerlingen voor hun eigen leerproces en leerresultaten. Daarbij zoeken we de balans tussen maatwerk en standaardisatie.
 • De opdracht aan het onderwijs wordt complexer in een snel veranderende omgeving. Om hierop het juiste antwoord te blijven geven zal er meer samenwerking gezocht gaan worden met andere besturen. Dit vraagt om een open, betrouwbare en constructieve houding van alle betrokkenen met daarin de bereidheid eigen grenzen te verkennen op basis van duidelijke visie op de toekomst van het onderwijs. Waar mogelijk en nodig moet geprobeerd worden om die grenzen te verleggen. Onderwijskundige thema’s die hierbij een stimulerende rol kunnen spelen, zijn techniek, internationaal onderwijs, kansengelijkheid, maatwerk en het vernieuwde curriculum.

Conclusie

Terugkijkend op het afgelopen jaar, de stand van zaken op dit moment en
vooruitkijkend naar de toekomst, is de conclusie gerechtvaardigd dat de Meerwegen scholengroep op de goede weg is. Er is een breed gedeelde, gezamenlijke richting vastgesteld op basis waarvan de scholen de ruimte hebben hun eigen keuzes te maken. Dit levert een gezonde scholengroep op met tevreden leerlingen, ouders en medewerkers die op de scholen kwalitatief goed en op sommige afdelingen zelfs excellent onderwijs biedt. Dit biedt zowel voor die ene leerling als die ene medewerker een mooie basis om zich blijvend te ontwikkelen.

Meerwegen jaarverslag 2019

Onderwijs is een belangrijke pijler in de samenleving. Wij ontvangen geld van de overheid om het beste onderwijs te verzorgen. In dit jaarverslag verantwoorden wij ons daarover. Dit vinden wij belangrijk. Vertellen wat wij hebben gedaan in 2019 en wat we hebben bereikt.

Download ons jaarverslag >